Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKELEN DAKTERRASWINKEL.NL

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: een of meer uitnodigingen tot het door de consument plaatsen van een bestelling bij Dakterraswinkel.nl met betrekking tot de levering van producten,

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: Dutch Roof Design B.V., handelend onder de naam en hierna te noemen: ‘Dakterraswinkel.nl’;

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dakterraswinkel.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van Dakterraswinkel.nl

Dutch Roof Design BV, handelend onder de naam Dakterraswinkel.nl,

statutair gezeteld te Amsterdam,

kantoorhoudende te (1473 PP) Warder aan de IJselmeerdijk 9;

Telefonisch bereikbaar op nummer 020 779 6594;

E-mailadres: info@dakterraswinkel.nl

KvK-nummer:58336745

BTW-identificatienummer: 8529.92.798

www.dakterras.nl

www.dakterraswinkel.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dakterraswinkel.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dakterraswinkel.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Dakterraswinkel.nl worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbiedingen

 1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt dan vermeld in deze algemene voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. De aanbieding bevat een omschrijving van de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten en/of diensten. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Dakterraswinkel.nl niet.
 3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van zijn bestelling zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

•    de prijs inclusief belastingen;

•    de kosten van aflevering;

•    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

•    het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;

•    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

•    de termijn voor aanvaarding van de aanbieding;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. In overeenstemming met uw wettelijke rechten garandeert Dakterraswinkel.nl dat zij deugdelijke producten aanbiedt die beantwoorden aan de gesloten overeenkomst, die van behoorlijke kwaliteit zijn en de eigenschappen hebben die men redelijkerwijs van de producten mag verwachten.
 2. Alle aanbiedingen van Dakterraswinkel.nl zijn vrijblijvend. Een aanbieding van Dakterraswinkel.nl is een uitnodiging aan de consument om een bestelling bij Dakterraswinkel.nl te plaatsen, welke bestelling moet worden opgevat als een aanbod van de consument om een overeenkomst tot stand te laten komen.
 3. Indien de consument een product of dienst langs elektronische weg heeft besteld, bevestigt Dakterraswinkel.nl langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Dakterraswinkel.nl is te allen tijde gerechtigd een bestelling of aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Dakterraswinkel.nl van de bestelling van de consument. Zolang de acceptatie van deze bestelling niet is bevestigd, is geen overeenkomst tot stand gekomen.
 5. Dakterraswinkel.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dakterraswinkel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, dan wel de overeenkomst niet te sluiten.
 6. Dakterraswinkel.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.    het Kvk-nummer, BTW-nummer, de contactgegevens en het bezoekadres van de vestiging van Dakterraswinkel.nl waar de consument met klachten terecht kan

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;

c.    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dakterraswinkel.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 1. Indien Dakterraswinkel.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Ontbindingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Dakterraswinkel.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument kan gebruik maken van zijn ontbindingsrecht door middel van het naar Dakterraswinkel.nl zenden van het modelformulier (in Bijlage A en te vinden in sectie [X] op de website van Dakterraswinkel.nl) of middels een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Dakterraswinkel.nl.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dakterraswinkel.nl retourneren, conform de door Dakterraswinkel.nl verstrekte instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn ontbindingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Dakterraswinkel.nl bij de aanbieding en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van ontbinding

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dakterraswinkel.nl dit bedrag inclusief de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terugbetalen. Deze termijn gaat lopen nadat het product is geretourneerd, of nadat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft verzonden.

Artikel 8 – Uitsluiting ontbindingsrecht

 1. Dakterraswinkel.nl sluit het ontbindingsrecht uit voor producten:

a.  die door Dakterraswinkel.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.  die snel kunnen bederven of verouderen;

2. Dakterraswinkel.nl sluit het ontbindingsrecht uit voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Dakterraswinkel.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dakterraswinkel.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in de aanbieding vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien Dakterraswinkel.nl dit bedongen heeft en:

a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in de aanbieding van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Dakterraswinkel.nl.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de consument vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of deel daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Dakterraswinkel.nl op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.
 4. Indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven is de consument de incassokosten verschuldigd, welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd het recht van Dakterraswinkel.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 5. Indien de consument in gebreke is met enige betaling, is Dakterraswinkel.nl bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dakterraswinkel.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Dakterraswinkel.nl geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dakterraswinkel.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dakterraswinkel.nl te melden.

 Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen hij op grond van enige met Dakterraswinkel.nl gesloten overeenkomst aan Dakterraswinkel.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Dakterraswinkel.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Dakterraswinkel.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.